You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Občanské právo

Nabízíme vše potřebné

pro vypracování, ukončování, změny a revize občanskoprávních smluv:

 • kupní smlouva,
 • směnná smlouva,
 • darovací smlouva,
 • nájemní smlouva,
 • pachtovní smlouva,
 • smlouva o dílo,
 • smlouva o zápůjčce,
 • smlouva o výpůjčce,
 • nájemní smlouva,
 • příkazní smlouva,
 • smlouva o úschově,
 • smlouva o ubytování,
 • smlouva o přepravě,
 • zprostředkovatelská smlouva,
 • cestovní smlouva,
 • i další netypické a nepojmenované smlouvy.

Zajistíme také vše potřebné k náhradě škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení v občanskoprávních vztazích. Pomůžeme při mimosoudním či soudním vymáhání pohledávek. Můžeme vás zastupovat v soudním, mimosoudním, rozhodčím a exekučním řízení.Nabízíme veškerý

právní servis při zastupování v insolvenčním řízení:

 • sepsání insolvenčního návrhu věřitelem i dlužníkem,
 • sepsání insolvenční přihlášky, pohledávky věřitele,
 • zastupování v incidenčních sporech.

Vše potřebné pro vás také připravíme v případě prodeje, darování, nájmu a podnájmu bytu, nebytových prostor, stavby a pozemku.

Zabýváme se rodinným právem, (vypořádání společného jmění manželů, rozvod manželství), právem duševního vlastnictví a jinými právy k nehmotným statkům (právo na ochranu osobnosti, autorské právo), ochranou spotřebitele včetně reklamačních sporů, dědickým právem (závěť, vydědění, odmítnutí dědictví) a sousedským právem.

Uplatníme za vás nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím a můžeme pro vás ověřovat pravost podpisů, či zajistit advokátní úschovu peněz.