You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zastupování v řízení

Komplexní zastupování

v občanském soudním řízení, především:

 • návrh na vydání platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu,
 • žaloby,
 • odvolání,
 • dovolání,
 • návrh na nařízení exekuce,
 • vyjádření do řízení,
 • vyjednání soudních smírů.


Insolvenční řízení

 • sepsání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení,
 • sepsání přihlášky pohledávky,
 • zastupování ve sporech o pohledávky věřitelů.


Trestní řízení

 • sepsání trestního oznámení,
  • trestní obhajoba.


Řízení před katastrem nemovitostí

 • převody nemovitostí,
 • zřízení hypotečních a jiných zástavních práv, jejich změny a zrušení,
 • zřízení věcných břemen.


Řízení před správními úřady

 • územní a stavební řízení,
 • vymáhání pohledávek po telefonních operátorech a České poště před ČTÚ.